OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je VENDOME s.r.o. IČO: 4790740 so sídlom: Jánská 12, 602 00, Brno, Česká republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú::
 • adresa: VENDOME s.r.o., Jánská 12, 602 00, Brno, Česká republika
 • email: bisaku@bisaku.cz
 • telefón: +420 777 735 314
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov. 

 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je  
 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na posielanie obchodných oznámení a informačných letákov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na posielanie obchodných oznámení a informačných letákov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že sa neobjednal tovar alebo služba.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 • posielanie obchodných oznámení a plnenie ďalších marketingových aktivít.  
 1. Zo strany prevádzkovateľa nenastáva automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR

 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje  
 • po obdobie nevyhnutné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu);  
 • po obdobie, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.  
 1. Po uplynutí obdobia uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby 
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,  
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (bisaku.cz) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje tretej krajine (krajine mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.   

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, , 
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,  
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, . 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a  
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,  
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že sa porušilo vaše právo na ochranu osobných údajov. 

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že urobil všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ urobil technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby ním poverené.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.