OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je VENDOME s.r.o. IČO: 4790740 so sídlom: Jánská 12, 602 00, Brno, Česká republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú::
 • adresa: VENDOME s.r.o., Jánská 12, 602 00, Brno, Česká republika
 • email: bisaku@bisaku.cz
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 1. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov. 

 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je  
 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na posielanie obchodných oznámení a informačných letákov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na posielanie obchodných oznámení a informačných letákov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že sa neobjednal tovar alebo služba.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 • posielanie obchodných oznámení a plnenie ďalších marketingových aktivít.  
 1. Zo strany prevádzkovateľa nenastáva automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR

 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje  
 • po obdobie nevyhnutné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu);  
 • po obdobie, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.  
 1. Po uplynutí obdobia uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby 
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,  
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (bisaku.cz) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje tretej krajine (krajine mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.   

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, , 
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,  
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, . 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a  
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,  
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že sa porušilo vaše právo na ochranu osobných údajov. 

 

VII.

Cookies

Čo tu nájdete?

Táto webová stránka (ďalej len „Web“), používa cookies a technológie podobné cookies.

V tomto dokumente sa dozviete, čo sú cookies a ako ich my používame.

Čo sú cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Vďaka cookies vás môže správca odlíšiť od iných používateľov Webu a účinnejšie si zaznamenať informácie o vašej návšteve a správaní na webe. Cookies nie sú nijako škodlivé pre vaše zariadenie ani pre jeho softvér. Ako užívateľ môžete vypnúť alebo obmedziť používanie cookies vo vašom prehliadači.

Súbory cookies je možné používať na mnoho účelov ako sú:

 • zaistenie fungovania základných funkcií webu
 • uloženie preferovaného jazyka
 • analýza návštevnosti s cieľom vylepšovania webu a
 • marketingové účely, najmä zobrazenie reklamy na stránkach

Aké typy cookies používame?

Tu sa dozviete, aké typy cookies môžeme na stránkach používať. Konkrétne cookies, ktoré aktuálne používame, nájdete v nastavení vášho prehliadača.

Základné (nutné) cookies

Základné cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby Web plnil svoje základné funkcie a aby nám bola umožnená prevádzka tohto Webu. Tieto cookies sú automaticky umiestnené na vašom počítači alebo inom zariadení v okamihu, keď vstúpite na Web, alebo vykonávate niektorú z možných činností na Webe. Základné cookies nemôžete zakázať. Bez nich by Web nemohol správne fungovať.

Preferenčné cookies

Preferenčné cookies dovoľujú Webu zapamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie Webu. Ide napríklad o región, v ktorom sa nachádzate, alebo preferovaný jazyk.

Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie, iba ak nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Analytické cookies

Analytické cookies sú používané najmä službou Google Analytics preto, aby sme zistili, ako Web využívate.

Služba Google Analytics používa cookies na účely analýzy spôsobu používania Webu s cieľom zlepšovať fungovanie webu. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky budú prenesené a uložené na serveroch spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Tieto dáta sú určené výhradne na vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc. nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje (napr. email, meno či telefónne číslo).

Viac informácií o tom, ako Google, Inc. používa analytické cookies, nájdete tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie iba ak nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Marketingové cookies

Marketingové cookies sú používané na mapovanie návštevníkov naprieč webovými stránkami. Tieto súbory cookies slúžia na zobrazenie reklamy relevantnej pre jednotlivých užívateľov a ich odovzdanie prevádzkovateľom reklamy. Je preto hodnotná najmä pre cudzích inzerentov. Na tieto účely využívame najmä služby Facebook a Google.

Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie iba ak nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Chcete zmeniť nastavenia súborov cookies?

Ak nechcete, aby sme na vašom prehliadači ukladali preferenčné, analytické alebo marketingové cookies, môžete si tieto preferencie upraviť vo vašom prehliadači. Tým zabránite zberu dát o vás. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na týchto adresách:

Ak chcete nastavenie cookies zmeniť a neviete si rady, môžete sa nám tiež ozvať na e-mail bisaku@bisaku.cz.

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že urobil všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ urobil technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby ním poverené.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.