Obchodní podmínkyVENDOME s.r.o.
Jánská 12, 602 00 Brno
IČO: 47907401, DIČ: CZ47907401Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky) spoločnosti VENDOME s.r.o. so sídlom Jánská 12, Brno 602 00, identifikačné číslo: 47907401 (ďalej len „predávajúci“), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“)

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti znenia obchodných podmienok.

Podmienky objednania

  • Zmluvný vzťah medzi kupujúcim (podľa údajov vyplnených v objednávke) a predávajúcim BISAKU klenotníctvo (VENDOME s.r.o., IČO: 47907401) vzniká na základe odoslania objednávky a voľby typu platby.
  • Kupujúci je povinný uviesť v objednávke všetky údaje pravdivo. Informácie nesprávne alebo neúplne zadané kupujúcim nemožno neskôr uznať ako dôvod reklamácie. Preto vás prosíme o dôkladné zmeranie a zadanie veľkosti vašich prstov. Neskoršie úpravy prsteňov môžu viesť ku komplikáciám. Predovšetkým so vsadením kameňov, s povrchovými úpravami a pod. Veľkosť prsteňov niektorých modelov (predovšetkým s osadením kameňov okolo celého obvodu prsteňa) nemožno nijako upraviť. Úprava veľkostí snubných prsteňov je vždy spoplatnená.
  • Prvá úprava veľkosti u zásnubných prsteňov a prsteňov zo sekcie šperkov je zadarmo do 90 dní od zakúpenia.
  • Webové stránky obchodu obsahujú informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas obdobia, keď sa zobrazujú na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok dohodnutých individuálne.
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný šperk presne podľa opisu na webových stránkach a podľa objednávky vyplnenej kupujúcim. Šperky sú označené puncom Českého puncovného úradu podľa zákona č. 539/92 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov. Ku všetkým šperkom osadeným diamantmi (briliantmi) dodávame certifikát o pravosti a kvalite kameňov (4C), kde je uvedená hmotnosť v karátoch (ct), typ brusu, čistota a farba diamantu.
  • Objednaný šperk vám osobne odovzdáme alebo doručíme v originálnej škatuľke BISAKU s daňovým dokladom (paragónom) na celkovú sumu objednaného tovaru.
  • Zákazník má 3 mesiace na vyzdvihnutie svojej objednávky, počnúc od dátumu zaslania informatívneho e-mailu a sms správy o vyzdvihnutí.

Dodacie lehoty

Bežné dodacie lehoty na všetok tovar sa pohybujú podľa aktuálneho zaťaženia našej dielne. Dodacia lehota zásnubných prsteňov, ktoré máme v ponúkaných variantoch väčšinou na sklade, je okolo 5 pracovných dní.

Výrobná lehota svadobných obrúčok, ktoré pre vás vyrábame na zákazku, sa momentálne pohybuje medzi 2 – 4 týždňami. Výnimočne môže naša spoločnosť predĺžiť dodaciu lehotu o 7 dní; o dlhší čas možno predĺžiť dodaciu lehotu už len po dohode s vami (napr. v období preťaženia výroby a pod.). O tejto skutočnosti budeme zákazníka včas informovať. Verte, že je aj v našom záujme dodať vám šperk čo najskôr na obojstrannú spokojnosť.

Reklamácia a záruka


Všetky šperky zakúpené cez naše webové stránky sú originálnym produktom značky BISAKU a vzťahuje sa na ne záruka 24 mesiacov. Výnimkou sú snubné prstene, na ktoré dávame záruku 5 rokov.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a preukázateľné výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie (deformáciu pôsobením vonkajšej sily), poškodenie povrchovej úpravy (poškriabanie) a poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním výrobku.
Záruka tiež zaniká pri akomkoľvek zásahu do tovaru treťou osobou. V prípade akejkoľvek požiadavky na úpravu či zmenu nášho výrobku (zmenšenie, leštenie, obnovenie matovania a pod.), prosíme navštívte zásadne len naše predajne BISAKU.
Vada vzniknutá v dôsledku chybne či neúplne zadaných informácií zákazníkom v objednávkovom formulári, sa ako dôvod reklamácie neuznáva (upozorňujeme, aby ste venovali meraniu veľkosti Vašich prstov a kontrole objednávky zvýšenú pozornosť a starostlivosť).
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu vadného tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo túto vadu zistil, resp. pri dostatočnej starostlivosti túto vadu zistil mal a mohol.

Práva zo zodpovednosti za vadu môže kupujúci uplatniť v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, popr. písomne prostredníctvom Slovenskej pošty alebo iného doručujúceho subjektu na adrese: BISAKU, Janská 12, 602 00 Brno. K riadnemu uplatneniu reklamácie musí kupujúci preukázať zakúpenie tovaru u predávajúceho, a to spravidla tak, že k uplatňovanej reklamácii predloží doklad o zaplatení, faktúru či iný daňový doklad alebo záručný list. Právo zo zodpovednosti za vadu môže kupujúci uplatniť u vád, ktoré sa vyskytnú na zakúpenom tovare do 24 mesiacov od jeho prevzatia zo strany kupujúceho.

Kupujúcemu, patria tieto práva z chybného plnenia, teda právo na:

a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, teda právo na
výmenu vadného tovaru alebo jeho súčasti,
b) odstránenie vady opravou veci, ak je vada odstrániteľná,
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy zo strany
predávajúceho v zmysle § 2002 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení
neskorších predpisov.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený požadovať dodanie nového tovaru bez vád (teda výmenu tovaru), pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané; ak sa týka vada iba súčasti dodaného tovaru, je kupujúci oprávnený požadovať iba výmenu tejto súčasti. Ak nie je možné vykonať výmenu chybného tovaru, príp. jeho súčasti, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu vadnej súčasti, má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád – v takom prípade je kupujúci taktiež oprávnený od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, pretože aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, nedohodne na dlhšej lehote. Reklamácia sa považuje za vybavenú dňom, kedy predávajúci preukázateľne oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to aj v prípade, keď si kupujúci reklamovaný tovar v termíne určenom predávajúcim nevyzdvihne.

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Česká obchodná inšpekcia, Ústredná
inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánska 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tovar vyrobený na zákazku nemožno vrátiť, možno ho reklamovať z dôvodu výrobných chýb podľa záruk poskytovaných na jednotlivé druhy výrobkov.